Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Barczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony
internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
Gminy Barczewo – www.barczewo.pl
Data publikacji strony internetowej: [ 2019-09-23 ].
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2020-10-15]
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
* filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
* część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
* brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
* mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
* filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o
dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2021-03-01]. Deklarację sporządzono na
podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Katarzyna Białecka – koordynator ds. dostępności,
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
089 514 83 03 wew.14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie
informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej
strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można
także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu
dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,
opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać
dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub
aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza
potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,,
powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej
informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie
później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie
tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o
tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym
termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z
żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot
publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W
przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia
dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący
żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub
aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także
złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej  <https://www.rpo.gov.pl/>  Rzecznika Praw
Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Budynek: Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1.
    1.  Do budynku Urzędu prowadzi 1 wejście. Do wejścia prowadzą schody
oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Dla osób na wózkach
dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach I i II.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. W
budynku Urzędu Miejskiego jest dostępna winda.
   2. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Do budynku i wszystkich jego
pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku
nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń
kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
   3.  Przed budynkiem Urzędu Miejskiego ( Pl. Ratuszowy 1) oraz od strony
ul. Mazurskiej  znajdują się miejsca parkingowe
   4.  W Urzędzie Miejskim jest możliwości skorzystania z tłumacza języka
migowego w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 08.00-16.00 a od
wtorku do piątku od 07.00-15.00
Budynek: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Kopernika 10
    1.  Do budynku Urzędu prowadzi 1 wejście. Do wejścia prowadzą schody
oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Dla osób na wózkach
dostępny korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób
niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w
Barczewie – Plac Ratuszowy 1.W budynku Urzędu Stanu Cywilnego nie ma
dostępnej windy, jednakże pracownicy zajmujący się ewidencją ludności są
dostępni dla interesantów i obsługują ich na parterze.
   2. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Do budynku i wszystkich jego
pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku
nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń
kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
   3.  Przed budynkiem od strony ul. Mazurskiej wyznaczone jest 1 miejsce
parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
   4.  W Urzędzie Stanu Cywilnego jest możliwości skorzystania z tłumacza
języka migowego w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 08.00-16.00 a
od wtorku do piątku od 07.00-15.00